Харцій Олена Миколаївна

kharciy

1 ПІП, посада Харцій Олена Миколаївна, доцент кафедри практичної психології УІПА, кандидат психологічних наук.Khartsiy Olena,  Associate Professor at the Department of Psychology of the UEPA,  Candidate of Psychological Sciences.
2 Освіта, кваліфікація ХНПУ, 2002 р., спеціальність « Психологія », кваліфікація –практичний психолог.
3 Вчений ступінь Кандидат психологічних наук, дисертація на тему: «Розвиток креативного потенціалу у майбутніх менеджерів організації».
4 Вчене звання Доцент; доктор філософії
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації Перелік сертифікатів (дипломів)

1. Сертифікат наукового стажування. Тема стажування: «Творчий підхід в формуванні особистості». (01.10.15-30.10.15). № 41/15 від 03.11.2015/ Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського.

2. Курси підвищення кваліфікації з використання мультімедійних технологій у навчальному процесі. (06.03.2020-11.03.2020) №039/70 від 17.02.2020

6 Сфери наукових інтересів Психологія управління, конфліктологія, креативні методи в формуванні особистості, тілесно-орієнтована психотерапія.
7 Викладає курси Перелік дисциплін:1. Загальна психологія2. Психологія управління3. Математичні методи в психології
8 Посилання на профілі Профилі:1 .Google Академия:h-индекс: 12. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7467-8867
9 Найбільш вагомі публікації Перелік публікацій (до 10 шт.)1. Харцій О.М. Взаємозв’язок творчих здібностей з ефективністю управління / О. М. Харцій, Т. О. Перевозна, І. О. Віденєєв // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології». — Запоріжжя: клас. приват. ун-т – 2019. — № 2, Т. 2. — C. 178-181.2.Харцій О. М. Шляхи оптимізації підготовки конкурентоздатних керівників / Харцій О. М., Перевозна Т. О., Віденєєв І. О. // Київський науково-педагогічний вісник. — 2018. — № 14. — C. 33-38. — Бібліогр.: 3 назви.3.Соціологія і психологія масової комунікації [Електронний ресурс] : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів спец. 021 “Аудіовізуальне мистецтво та виробництво” / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. психології ; [уклад. О. М. Харцій]. — Харків : ХДАК, 2018. — 32 с.

4.Харцій О. М. Вплив творчого потенціалу на розвиток особистості / Харцій О. М., Перевозна Т. О., Віденєєв І. О. // Київський науково-педагогічний вісник. — 2017. — № 11. — C. 91-93. — Бібліогр.: 3 назви.

5.Харцій О. М. Діагностика здібностей особистості студентів / Харцій О. М., Віденєєв І. О., Перевозна Т. О. // Наук. вісн. Херсон. пед. ун-ту. Серія: Психологічні науки / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології. — Херсон, 2016. — Вип. 5, т. 1. — C. 179-183. — Бібліогр.: 5 назв.

6.Харцій О. М. Соціально-педагогічні аспекти підготовки менеджера / О. М. Харцій, С. В. Лубенець // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2016. — Вип. 48. — C. 204-210. — Електронна копія в головному документі. — Бібліогр.: 4 назв.

7.Харцій О. М. Тренінг у формуванні творчої особистості / Олена Миколаївна Харцій, Тетяна Олексіївна Перевозна // Наука і освіта. — 2015. — № 7. — C. 107-109. — Бібліогр.: 4 назви.

8.Харцій О. М. Роль творчої особистості в діяльності / Харцій О. М., Перевозна Т. О. // Проблеми емпіричних досліджень у психології : [зб. наук. пр.] / Схід.-Європ. Ін-т Психології. — Київ, 2014. — Вип. 9. — C. 103-107. — Бібліогр.: 4 назви.

9.Харцій О. М. Візуальна психодіагностика / Навчальний посібник (з грифом МОН) / О.М. Харцій. – Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 224 с.

 

10 Участь у наукових проектах Участь в НДР (НДДКР). Тема: «Методи підготовки розвинутої особистості в закладах освіти» (№ 0109U000312).
11 Рівень володінняін. мовою (мовами) Сертифікат В2 з англійської мови № 55-Е-В2/06.2015
12 Адміністративна робота

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *