Навчальний процес

Затверджені освітні програми зі спеціальності 053 Психологія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”
кваліфікація бакалавр з психології

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”
кваліфікація магістр психології

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “ПСИХОТЕРАПІЯ”
кваліфікація магістр психології з психотерапії

Затверджені освітні програми зі спеціальності 015 Професійна освіта за (спеціалізаціями)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЯ ДИЗАЙНУ ТА ІМІДЖУ”
кваліфікація бакалавр з професійної освіти

Навчальний процес

Керівництво та викладачі кафедри приділяють значну увагу збереженню контингенту студентів. З цією метою до кожної академічної групи з першого курсу на весь термін навчання прикріплюється куратор, що проводить виховну індивідуальну та групову роботу в групі, слідкує за поточною успішністю та відвідуванням занять студентами.

Студенти, що навчаються за спеціальністю 053 «Психологія»  мають необмежену можливість користуватися засобами обчислювальної техніки, мають доступ до мережі “Інтернет”.

Для студентів на кафедрі передбачені два види практик. Ознайомлювальна та  діагностико-психокорекційна. Психологічна практика органічно продовжує вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. При виконанні завдання навчальної практики кожна творча група працює протягом тижня в різних закладах, в яких функціонує психологічна служба. Під час ознайомлювальної практики студенти вивчають основні напрямки, форми та методи психологічної діяльності в установах та закладах а також знайомляться зі структурою, основними підрозділами закладу чи установи, де проходить практика, вивчають відповідні нормативні документи, знайомляться з основними напрямками діяльності і функціями психологічної служби, роблять психологічний аналіз одного з видів діяльності психологічної служби

В процесі діагностико-психокорекційної практики відбувається становлення майбутнього практичного психолога, де. студенти оволодівають практичними аспектами основних видів діяльності психолога (психологічна просвіта, психопрофілактика, психологічне консультування, психодіагностика, психокорекція тощо). Для виконання завдань фахової практики студенти розподіляються на групи по 3-6 осіб і направляються в центри практичної психології та соціальної роботи, притулки для неповнолітніх, центри зайнятості населення, центри соціальних служб для молоді, неврологічні та наркологічні диспансери, різні громадські організації та дошкільні навчальні заклади.

Зміст практики:

I.            Знайомство зі структурою, основними підрозділами закладу чи установи;

II.            Знайомство з персоналом установи та їх професійними обов’язками;

III.            Вивчення нормативних документів, які регулюють роботу психологічної служби;

IV.            Бесіда з психологом з метою виявлення найбільш актуальних проблем у його професійній діяльності, а також можливих соціально-психологічних проблем у колективі установи та психологічних проблем його членів;

V.            Вибір методів дослідження виявлених психологічних проблем;

VI.            Реалізація плану дослідження та обробка його результатів;

VII.            Проведення тренінгових груп, учасниками яких є студенти – практиканти (за принципом балінтовських груп).

Контроль здійснюється з боку навчального закладу: деканом (представником деканату); завідуючим випусковою кафедрою; організатором практики; представником ректорату.  Контроль практики передбачає перевірку стану відвідування студентами бази практики, дотримання режиму роботи установи, в якій вони проходять практику, ведення студентами щоденника, в якому занотовуються мета практичних завдань, умови та хід їх виконання.