Наукова діяльність

Науково-методична робота

Викладачі керують роботою дипломників і магістрів. У 2015-2020 рр. колективом випускової  кафедри: «Практична психологія» проводилась науково-дослідна робота: «Соціально-психологічні детермінанти мотивації успішності і професійної діяльності студентів та викладачів УІПА».

Співробітники кафедри проводять велику методичну роботу: готують методичні посібники і підручники, беруть участь в розробці програм по модульно-рейтинговим  системам, а також у впровадженні в учбовий процес положень кредитно-модульної системи.

На сьогодні перед кафедрою стоять серйозні завдання по впровадженню в учбовий процес нових методів навчання, активізації учбово-пізнавальної діяльності студентів, організації дистанційних форм навчання на основі комп’ютерних  систем та ін. У цьому зв’язку чекає розробка нових видів програмного забезпечення учбових дисциплін, методичних посібників і підручників.

За останні 4 роки на кафедрі «Практична психологія»:

–        сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який має великий досвід навчальної, навчально-методичної, наукової, організаційної роботи;

–        створена розвинена інфраструктура, що вирішує завдання наукового, методичного, і організаційного забезпечення навчального процесу, а також забезпечує розвиток необхідної матеріально-технічної бази кафедри;

–        склались ділові зв’язки з Харківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра». Співпраця з ними полягає не лише в забезпеченні підготовки висококваліфікованих фахівців з практичної психології, а і у проведенні наукових досліджень, до яких залучаються провідні викладачі та аспіранти, найкращі студенти, що дозволяє в повній мірі розкрити їх науковий та творчий потенціал;

–        відпрацьована система безперервної психологічної освіти (денна, заочна форма навчання) за регіональним принципом: зручне географічне положення м. Харкова.

Перелік статей у іноземних виданнях.

1. Irina SokolovaSocial Dysfunction in Patients with Congenital Heart Disease and the Principles of Their Psychological Adjustment.- PARIS, FRANCE. European Psychiatry, Volume 30, Supplement 1, 28–31 March 2015, Page 1109.

2. Irina Sokolova. Social Dysfunction in Patients with Congenital Heart Disease and the Principles of Their Psychological Adjustment.- PARIS, FRANCE. European Psychiatry, Volume 30, Supplement 1, 28–31 March 2015, Page 1109.

3. Natalia Afanasieiva, Nataliia Svitlychna, Valerii Bosniuk, Ihor Khmyrov, Iryna Ostopolets,Oleksandr Kholodnyi, Olena Shenderuk, Innatabachnyk, Olga Shevchenko, Yuliia Bilotserkivska.  Psychotechnology of volleyball team efficiency formation. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.19 (issue 2), Art 155, pp. 1071 – 1077, 2019. DOI:10.7752/jpes.2019.0215.

4. Yuliia Bilotserkivska, Vitalii Kislyi, Anna Kolchyhina. «Interconnection of self-evaluation and willing regulation of working students and non-working students» – Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018; p.223-228; ISBN: 978-80-89654-48-2

5. Yuliia O. Bilotserkivska, Andrey L. Zlotnikov, Dmytro P. Prykhodko Directions of education development in Ukraine at the stages of its entrance to the European higher education using the example of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 15.- Р. -98 -106.- Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2018. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 5 – 8

6. Kucherenko, N. S. Features of psychological support of serviceand combat training of future officers of technical specialization in modern conditions /N. S. Kucherenko // European Applied Sciences. – Stuttgart, 2015. – № 6. – P. 43-45.

7. Ломакін Г.І. Аналіз особливостей прояву окремих характеристик соціально-психологічної адаптованості комбатантів в періоди криз. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, Issue 2, 2018. (Poland-Ukraine). 214 p. (Index Copernicus International).

8. Ломакін Г.І. Аналіз соціально-психологічних проявів ПТСР у осіб, які приймали участь у бойових діях в періоди перебігу вікових криз дорослості. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання / за заг. ред.: І.Манюха, Г.Собчук. – Том ІІ. Варшава – Київ: ПАН–Гнозис. 2018. С. 438-457.

9. Сапєльнікова Т.С. Психологічні особливості активності старшокласників в
соціальних мережах, INTEGRATION OF SCIENTIFIC AND MODERN IDEAS
INTO PRACTICE, The 8th International scientific and practical conference
“Integration of scientific and modern ideas into practice” (November 15-18, 2022).
Stockholm, Sweden 2022, с. 748-752, ISBN – 979-8-88831-926-0 DOI –
10.46299/ISG.2022.2.8

10.Сапєльнікова Т.С. Вплив тривожності на успішність навчання, The II
International Scientific and Practical Conference «Discussions for the
improvement of science», January 16 – 18, 2023 Berlin, Germany. С. 269-272.
ISBN – 978-9-40365-674-8 URL: https://eu-conf.com/ua/events/discussions-for-
the-improvement-of-science/

11. Сапєльнікова Т.С. «Особливості емоційного вигоряння студентів –
психологів», The IX International Scientific and Practical Conference "Promising
ways ofinformation technology development", November 13-15, 2023, Bilbao,
Spain, С.336-340, ISBN – 9-789-46485-378-0
URL: https://eu-conf.com/ua/events/promising-ways-of-information-technology-
development/

12.Сапєльнікова Т.С. « Психологічні особливості соціальних установок та
особливостей характеру підлітків»,The XI International Scientific and Practical
Conference "The latest information andcommunication technologies in education", November 27-29, 2023, Florence,
Italy, С.388-392.
ISBN – 9-789-46485-380-3. URL: https://eu-conf.com/ua/events/the-latest-
information-and-communication-technologies-in-education/
13.Соколова И.М., Сапельникова Т.С Скворчевская Е.Л Исследование
особенностей осознанной и академической саморегуляции студентов
инженерно-педагогических спеціальностей,Znanstvena misel journal,
Ljubljana, Slovenia,№37, 2019, стор.42-47, ISSN 3124-1123

14.Сапєльнікова Т.С.. Сердюк Т.В. Дослідження взаємозв’язку
індивідуально-психологічних якостей особистості та стану самотності,
Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020: der Sammlung
wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen
wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 2), 25. Dezember, 2020. München,
Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform, стор 94-96 ISBN 978-3-471-
37237-1,DOI 10.36074/25.12.2020.v2.28

15. Sapielnikova Tetiana, Kazarova Hanna. Influence of exam stress on
student's educational motivation // DIGITAL TRANSFORMATION OF
SOCIETY:THEORETICAL AND APPLIED APPROACHES : Series of
monographs Faculty ofArchitecture, Civil Engineering and Applied Arts
University ofTechnology, Katowice Monograph 46, / Edited by Magdalena
Wierzbik-Strońska and Oleksandr Nestorenko / – Publishing House of
University of Technology, Katowice, 2021, 659 p. – P. 238-243.

 Перелік статей у збірниках наукових праць, працях конференцій та інших виданнях.

1. Харцій О.М. Взаємозвязок творчих здібностей з ефективністю управління / О. М. Харцій, Т. О. Перевозна, І. О. Віденєєв // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології». — Запоріжжя: клас. приват. ун-т –
2019. — № 2, Т. 2. — C. 178-181.

2. Харцій О. М. Шляхи оптимізації підготовки конкурентоздатних керівників / Харцій О. М., Перевозна Т. О., Віденєєв І. О. // Київський науково-педагогічний вісник. — 2018. — № 14. — C. 33-38. — Бібліогр.: 3 назви.

3. Колчигіна А. В. Мотивація досягнення успіху / А. В. Колчигіна // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 4/2019 — 2019. — Вип. 1.— С. 58—62.

4. Колчигіна А. В. Професійні настанови старшокласників:статево-рольові особливості / А.В. Колчигіна, А.К. Павлій // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2019. — Вип. 2. — С. 46—50.

5. Колчигіна А. В. Специфіка навчальної мотивації студентів / А.В. Колчигіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2018. — Вип. 1. — Т. 2. — С. 46—50.

6. Кузнєцов М.А., Колчигіна А.В. Подолання хвилювання наіспиті: Копінг-поведінка студентів під час перевірки знань. – Х.:Видавництво «Діса Плюс», 2017. – 206 с.

7. Нікітіна О.П., Білоцерківська Ю.О., Колчигіна А.В., Дацун, Г.О. Особливості емоційно-вольової сфери фахівців інклюзивного навчання / зб. наукових праць / Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови / за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвой. – К.: ТОВ «Наша друкарня», 2017. – Вип. 13. – С. 407 – 419..

8. Білоцерківська Ю.О., Сапєльнікова Т.С. Чинники конфліктної поведінки школярів 10-11 класів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових прац. Серія “Психологічні науки”. Випуск 1, 2019. – С. 67-723.

9. Психологія професії: оператор теплових електростанцій : монографія / Ю. О. Білоцерківська ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : ХНУПС, 2018. – 196 с. ISBN: 978-966-468-085-8

10. Кучеренко Н.С. Сучасні підходи до психологічного забезпечення службової підготовки курсантів ДСНС України / О.А. Назаров, С.М. Кучеренко /Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. – Вип.19. – Харків, НУЦЗУ, 2016