Магістр 053 «Психологія» освітня програма “Психотерапія”

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«ПСИХОТЕРАПІЯ»

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 Соціальні та поведінкові науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 Психологія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Психотерапія

КВАЛІФІКАЦІЯ магістр психології з психотерапії

Гарант програми Соколова Ірина Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної академії

Профіль освітньої програми Психотерапія зі спеціальності 053 Психологія

1. Загальна інформація

Повна назва навчального закладу та структурного підрозділу Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра Практичної психології
Ступінь вищої освіти та назва освітньої кваліфікації мовою оригіналу Ступінь вищої освіти: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр психології з психотерапії

Офіційна назва освітньої програми Психотерапія
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра

Обсяг програми – 120 кредитів ЄКТС, Термін навчання 1 рік 10 місяці

Наявність акредитації Відсутня
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень.
Передумови Наявність ступеня «бакалавр» або ступеня «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Наявність ступеня не нижче «бакалавр» зі спеціальності 053 Психологія або ступеня «магістр» з галузі знань 22 Охорона здоров’я або еквівалентних, або наявність відповідної психологічної кваліфікації у дипломі.

Мова(и) викладання Українська та офіційні мови Європейського Союзу
Термін дії освітньої програми 01 липня 2025 р.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://www.uipa.edu.ua/

2.Мета освітньої програми

Підготовка фахівців до практичної психотерапевтичної, діагностико-консультативної та дослідної діяльності з поглибленими знаннями клінічної психології та відповідними навичками психотерапевтичних інтервенцій.

3.Характеристка освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Освітньо-наукова програма: Психотерапія

Об’єкт вивчення: психічні явища, закономірності їх виникнення. функціонування, розвиток та відхилення; поведінка, діяльність, вчинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психопатологічні, нейропсихологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності.Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні  практичні задачі з клінічної психології, нейропсихології в процесі навчання та професійної діяльності, що передбачає проведення діагностичних процедур та оцінки психічного стану, підбір психотерапевтичних втручань, наукових та проектних досліджень та/або здійснення інновацій у ситуаціях невизначеності умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.

Теоретичний зміст предметної області: поняття психіки, свідомого і   несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності; концепції та теорії, що розкривають закономірності   виникнення, розвитку, відхилень та функціонування психіки; психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах; міжгрупової взаємодії тощо.

Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, валідні, стандартизовані діагностичні методики, методи аналізу даних та їх оцінка, технології психологічної допомоги (психотерапевтичні, просвітницькі, консультаційні, діагностичні та інші технології).

Інструменти та обладнання: психологічні прилади, комп’ютерна техніка, мережеві системи пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні; мультимедійне обладнання; програми статистичної обробки та візуалізації даних.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова програма
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в галузі 05 Соціальні та поведінкові науки за освітньо-науковою програмою «Психотерапія» спеціальності 053 Психологія;

Акцент на формування здатності здійснювати психотерапевтичну та консультативну діяльності в сфері клінічної психології та психології.

Підготовка майбутніх фахівців, які володіють навичками психотерапії, консультування, психологічною діагностикою та оцінкою осіб, які стикаються з різного роду життєвими проблемами та труднощами в практичному та дослідницькому середовищі.

Ключові слова: психотерапія, консультативна психологія, дослідження в клінічній психології та психотерапії, психологія девіантного розвитку, вікова клінічна психологія, методи психотерапії та консультування, основи психіатрії та нейропсихології для психологів, діагностика та оцінка в психології та психотерапії.

Особливості програми Програма орієнтована на інтеграцію знань з психології, клінічної психології, нейропсихології, патопсихології, психології девіантного розвитку, консультативної психології та психотерапії, діагностики та оцінки, соціальної психології в формуванні професійних умінь та навичок для роботи психолога в практичному та дослідницькому середовищі.

Освітня програма має визначені вимоги до вступників на освітню програму, а саме наявність у вступника ступеня «бакалавр» або ступеня «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Наявність ступеня не нижче «бакалавр» зі спеціальності 053 Психологія або ступеня «магістр» з галузі знань 22 Охорона здоров’я або еквівалентних, або наявність відповідної психологічної кваліфікації у дипломі.

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Можливість обіймати первинні посади відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010.

Професіонали в галузі психології: практичний психолог, психолог, головний психолог, начальник центру психологічного забезпечення, тощо, наукові співробітники (психологія), професіонали в галузі соціального захисту населення, психотерапевт.

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

5. Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Цілі навчання:

– забезпечити фундаментальну підготовку висококваліфікованих фахівців, що володіють глибокими знаннями в області психічного здоров’я та суміжних областях, професійно володіють науково-дослідними методами роботи, здатні до самостійної науково-дослідної, експертно-діагностичної, психотерапевтичної та консультативної .

Методи, методики, технології та інструменти:

–        Лекційні та практичні заняття, інноваційні технології у викладанні психології (активні та інтерактивні форми проведення занять, комп’ютерні презентації, ділові і рольові ігри, розбір конкретних ситуацій, психологічні та інші тренінги, використання педагогічних технологій).

–        Проблемно – орієнтоване навчання, творчо – дослідницьке навчання, навчання на основі магістерської практики, самонавчання.

Оцінювання Письмові екзамени, заліки, курсова робота, магістерська практика, переддипломна практика, атестаційний екзамен, кваліфікаційна робота.

6. Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Цінування та повага  різноманітності мультикультурності.

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Фахові (спеціальні, предметні) компетентності ФК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.

ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати   психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.

ФК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи  наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.

ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.

ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.

ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.

ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

ФК10. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

Академічні компетентності АК1. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки у нормі та патології в контексті вікового аспекту та девіантного розвитку.

АК2. Здатність реалізовувати основні принципи та напрями психологічного консультування, стратегії, методи та моделі психотерапевтичного впливу у сферах психології та клінічної психології, аналізувати та оцінювати їх ефективність.

АК3. Здатність формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі клінічної психології та психотерапії, вміти їх розв’язувати із застосуванням сучасних наукових методів.

АК4. Здатність застосовувати на практиці знання з нейропсихології, основ психотерапії, основ психіатрії та неврології, психології девіантного розвитку особистості, психотерапії, клінічної психології, психології організацій та груп, з діагностики та оцінки.

АК5. Здатність співпрацювати з профільними фахівцями в сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, охорони правопорядку та іншими.

7. Програмні результати навчання

Програмні результати навчання ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів.

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість.

ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.

ПР10. Узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі наукових звітів різних форм (тез, статей, доповідей, презентацій).

ПР11. Оцінювати здобутки та визначати й аргументувати перспективи власної наукової роботи.

Академічні результати навчання АРН 1. Здійснювати пошук і вибір індивідуальних і групових методів клініко-психологічного, нейропсихологічного досліджень, психотерапевтичних втручань.

АРН 2. Складати та реалізовувати програму психотерапії, здійснювати діагностику та оцінку розвитку, прогнозувати результати розвитку.

АРН 3. Здійснювати процедуру діагностика та оцінки, інтерпретацію результатів, підготовку звітів, визначати зміст запиту до супервізії.

АРН 4. Розробляти стратегії клініко-психологічного дослідження з врахуванням специфіки дослідження, доступних дослідницьких методів та отриманих знань.

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365).
Матеріально-технічне забезпечення Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365).
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365).

9. Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність На загальних підставах в межах України. На основі двосторонніх договорів між УІПА та закладами вищої освіти України.
Міжнародна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між Українською інженерно-педагогічною академією та закладами-партнерами зарубіжних країн
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Можливе в разі акредитації освітньої програми

[згорнути]

Перелік компонентів освітньо-наукової програми

 Перелік дисциплін ОП

Код

Компоненти освітньої програми Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 1 Основи психотерапії та консультативної психології

7,0

екзамен

ОК 2 Планування дослідження в клінічній психології та психотерапії

6,0

екзамен

ОК 3 Психологія девіантного розвитку та методи психотерапії

9,0

екзамен

ОК 4 Вікові особливості клінічної психології та психотерапія

7,0

екзамен

ОК 5 Методи психотерапії та консультування та моделі психотерапії

11,0

залік,

екзамен, КП

ОК 6 Основи психіатрії та нейропсихології для психологів

7,0

екзамен

ОК 7 Іноземна мова спілкування у академічному та професійному середовищі ***

3,0

залік

ОК 8 Діагностика та оцінка в психології та психотерапії

6,0

екзамен

ОК 9 Атестаційний екзамен

1,0

екзамен

ОК 10 Кваліфікаційна робота

20,0

захист

ОК 11 Магістерська практика

4,0

залік

ОК 12 Переддипломна практика

9

залік

Загальний обсяг обов’язкових компонент

90.0

Вибіркові компоненти освітньої програми*

ВБ 1.1 Іноземна мова спілкування у академічному та професійному середовищі (Англійська / Німецька / Французька)

5,0

залік

ВБ 1.2 Будь-яка інша дисципліна з каталогу вибіркових дисциплін УІПА *
ВБ 2.1 Основи коучінгу і супервізія

8,5

екзамен

ВБ 2.2 Емоційний інтелект

8,5

екзамен

ВБ 2.3 Будь-яка інша дисципліна з каталогу вибіркових дисциплін УІПА *
ВБ 3.1 Патопсихологічна діагностика

8,5

залік

ВБ 3.2 Практикум з нейропсихології

8,5

залік

ВБ 3.3 Будь-яка інша дисципліна з каталогу вибіркових дисциплін УІПА *
ВБ 4.1 Психологія організацій і груп

8,0

екзамен

ВБ 4.2 Основи управління груповими процесами

8,0

екзамен

ВБ 4.3 Будь-яка інша дисципліна з каталогу вибіркових дисциплін УІПА *
Загальний обсяг вибіркових компонент

30.0

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120,0

 

* – Здобувач вищої освіти має право обирати будь-які дисципліни за вибором з інших освітніх програм

*** – для іноземців та осіб без громадянства замість ОК 7 «Іноземна мова спілкування у академічному та професійному середовищі» викладається ОК «Українська мова професійного спілкування»

[згорнути]
Конкурсні вимоги для вступу

Конкурсні вимоги для вступу

Для вступу на програму “Психотерапія” другого (магістерського) рівня вищої освіти вступник повинен мати:

  • Диплом ступеня не нижче «бакалавр» зі спеціальності 053 Психологія або ступеня «магістр» з галузі знань 22 “Охорона здоров’я” або еквівалентних спеціальностей;
  • сертифікат з єдиного вступного іспиту (ЄВІ)*;
  • сертифікат з єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з психології та соціології*;
  • мотиваційний лист.

* – для  здобуття відповідного рівня вищої освіти повторно (друга вища освіта), замість сертифікатів ЄВІ та ЄФВВ вступники мають право складати внутрішні іспити зі спеціальності та співбесіду з іноземної мови.

Програми ЄВІ та ЄФВВ

ЄФВВ

– Програма предметного тесту з психології та соціології єдиного фахового вступного випробування – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0156729-22#Text

ЄВІ

– Програма тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового вступного випробування – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0158729-22#Text

– Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0411729-19#Text

Програма внутрішнього фахового вступного випробування

Програма випробування розроблена на базі програми підготовки бакалаврів зі спеціальних дисциплін за спеціальністю 053 «Психологія» за освітньою програмою «Практична психологія», яка реалізується в УІПА. Ця програма може бути використана як додатковий засіб перевірки знань вступників з інших спеціальностей ніж 053 «Психологія».

Програма, характеристика та критерії оцінювання завдань фахового вступного випробування  при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра, за спеціальністю: 053 «Психологія» – https://drive.google.com/file/d/1etziiauhRLjxOxOu6bvx4aNotbAbqjLP/view?usp=drive_link

Внутрішня співбесіда з іноземної мови

Співбесіда з іноземної мови проводяться за програмою ЄВІ (наведено в розділі Програми ЄВІ та ЄФВВ).

[згорнути]
Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до УІПА легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до УІПА іноземець передає оригінали документів особисто.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється УІПА двічі на рік у строки (з 1 квітня 2023 року і з 1 листопада 2023 року).

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Для вступу до УІПА іноземець або особа без громадянства особисто подає до Приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

– документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

– додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

– оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра;

– копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

– поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

– 4 фотокартки розміром 30×40 мм.

Перевірка поданих іноземними громадянами документів проводиться в Центрі вдосконалення підготовки іноземних громадян УІПА.

При прийомі іноземців на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра, ОКР спеціаліста) використовуються вступний іспит з української мови (або мови навчання) та вступний іспит у формі вступного фахового випробування зі спеціальності (відповідно до програм вступних випробувань), які оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

де П1 – оцінка вступного іспиту з мови навчання, П2 – оцінка

вступного випробування зі спеціальності.

Після отримання результатів вступних іспитів з оцінками не нижче встановленого мінімального рівня, на підставі академічних прав, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на проходження навчання в УІПА відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти, Приймальна (відбіркова) комісія рекомендує зарахувати іноземних громадян на навчання.

В разі отримання незадовільної оцінки хоча б з одного з конкурсних предметів Приймальна (відбіркова) комісія пропонує іноземцю вступити до підготовчого відділення УІПА.

[згорнути]

За більш детальною інформацією звертатись на електронну пошту psihol@uipa.edu.ua