Наукова діяльність

Науково-методична робота

Викладачі керують роботою дипломників і магістрів. У 2010-2013рр. колективом випускової  кафедри: «Практична психологія» проводилась  науково-дослідна робота: «Соціально-психологічні основи попередження дезадаптації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей» (науковий керівник: д.психол.н. Соколова І.М.); «Структура та динаміка інтелектуально-особистісного потенціалу студентів» (науковий керівник: к.психол.н., доц. Олефір В.О.).

Співробітники кафедри проводять велику методичну роботу: готують методичні посібники і підручники, беруть участь в розробці програм по модульно-рейтинговим  системам, а також у впровадженні в учбовий процес положень кредитно-модульної системи.

На сьогодні перед кафедрою стоять серйозні завдання по впровадженню в учбовий процес нових методів навчання, активізації учбово-пізнавальної діяльності студентів, організації дистанційних форм навчання на основі комп’ютерних  систем та ін. У цьому зв’язку чекає розробка нових видів програмного забезпечення учбових дисциплін, методичних посібників і підручників.

 

В період з 2010-2013 рік викладачами кафедри були захищені кандидатські дисертації: Бабарикіна І.В., Нікітіна О.П. (2011), Акрітіду Е.О. (2013).

За останні 4 роки на кафедрі «Практична психологія»:

–        сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який має великий досвід навчальної, навчально-методичної, наукової, організаційної роботи;

–        створена розвинена інфраструктура, що вирішує завдання наукового, методичного, і організаційного забезпечення навчального процесу, а також забезпечує розвиток необхідної матеріально-технічної бази кафедри;

–        склались ділові зв’язки з Харківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра». Співпраця з ними полягає не лише в забезпеченні підготовки висококваліфікованих фахівців з практичної психології, а і у проведенні наукових досліджень, до яких залучаються провідні викладачі та аспіранти, найкращі студенти, що дозволяє в повній мірі розкрити їх науковий та творчий потенціал;

–        відпрацьована система безперервної психологічної освіти (денна, заочна форма навчання) за регіональним принципом: зручне географічне положення м. Харкова.

Перелік статей у іноземних виданнях.

 1. Олефир В.А. Лонгитюдное исследование динамики интеллектуально-личностного потенциала студентов в период обучения в ВУЗе // British Journal of Education and Science. – London, 2014, № 1. https://www.bfu.bg/text/British_Journal.pdf
 2. Артюх С.Ф., Лазуренко О.П., Сапельникова Т.С Пути совершенствования подготовки специалистов-энергетиков для работы на современных электростанциях // Ядерна та радіаційна безпека. – 1(61). – 2014. – С. 62-64. http://esteticamente.ru/portal/natural/Yarb/index.html

 

 1. Олефир В.А., Павлова А.В. Интеллектуальные способности и когнитивные стили как предикторы академической успешности студентов //«Человек, субъект, личность в современной психологии» / Материалы Международной научной конференции, посвященной 80‐летию А.В. Брушлинского 10–11 октября 2013 года Москва. – М.: ИП РАН, 2013. – С. 72-75. http://ipras.ru/engine/documents/document5485.pdf
 2. Олефир В.А. Влияние интеллектуально-личностного потенциала на динамику состояния тревожности у студентов в условиях экзаменационного стресса // Психология психических состояний: Сб. статей / Под ред. А.О. Прохорова. – Казань: Отечество, 2014. – Вып. 9. – С. 206 – 229.
 3. Олефир В.А. Личностный потенциал как потенциал саморегуляции: опыт эмпирического исследования // Психология психических состояний: актуальные теоретические и прикладные проблемы. Материалы Второй Всероссийской научной конференции. Казанский федеральный университет,4-16 ноября 2013 г. Часть II. – Казань: Изд-во «Отечество», 2013. – С.283-288
 4. Олефир В.А. Структурная модель конструкта «интеллектуально-личностный потенциал» // Материалы Всероссийской научной конференции (с иностранным участием) «Идеи О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии», Москва, 30 мая-1 июня. – М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2013. – 190-193. http://www.psy.msu.ru/science/conference/tihomirov80/abstract_book.pdf
 5. Олефир В.А. Интеллектуальный потенциал личности в структуре копинг-поведения // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности // Сб. науч. статей. – Владивосток: Мор. Гос. Ун-т, 2013. – 206-213.
 6. Олефир В.А. Влияние личностного потенциала на надежность профессиональных действий спасателей // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности // Сб. науч. статей. – Владивосток: Мор. Гос. Ун-т, 2014.
 7. Олефир В.А. Лонгитюдное исследование динамики личностного потенциала студентов в период обучения в вузе // Материалы всероссийской психологической конференции c международным участием «категория смысла в философии, психологии, психотерапии и в общественной жизни» (Ростов-на-Дону, 23–26 апреля 2014 г.) – М.: КРЕДО, 2014. – С. 202-205. http://psyhea.psyf.sfedu.ru/sites/psyhea.psyf.sfedu.ru/files/konferenciya_materialy_0.pdf
 8. 10.  Олефир В.А. Метод моделирования структурными уравнениями в прикладных психологических исследованиях // Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 7 / Под ред. А. А. Обознова, А. Л. Журавлева. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2014.
 9. 11.  Боснюк В.Ф. Эмоциональный интеллект как фактор защитно-совладающего поведения начальников караулов пожарно-спасательных подразделений // III Международная научно-практическая конференция «Психология стресса и совладающего поведения»: стресс и здоровье. – Кострома 2013. – С. 229-231. http://ipras.ru/engine/documents/document5438.pdf

12. Павлова А.В. Динамика самореализации студентов-выпускников // Психология – наука будущего. Материалы V международной конференции молодых ученых / Отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко, Н.Е Харламенкова, К.Б. Зуев. – М.: Изд‐во «Институт психологии РАН», 2013. С. 477-479.  Електронний ресурс: http://psy-future.ru/pnb.pdf

 

Перелік статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України (не більше 12).

13. Олефір В.О. Модель особистісного потенціалу // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 41.– Харків: ХДПУ, 2011.– С. 137-150. http://irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe

14. Олефір В.О. Особистісний потенціал як фактор психологічного благополуччя // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – №37(61).– С. 223-226. http://lib.npu.edu.ua/…/cgiirbis_64.exe

15. Олефір В.О. Інтелектуально-особистісний потенціал: структура та діагностика // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія, Вип. 44. — Ч. 2. — Харків: ХНПУ, 2012. – С. 150-161. http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/psycho/article/view/1207

16. Олефір В.О. Особистісний потенціал, саморегуляція і надійність дій рятувальників в надзвичайних ситуаціях // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип. 14. Частина ІІІ.- Харків: НУЦЗУ, 2013. – С. 154-163. http://www.edu-mns.org.ua/ukr/nmc/library/?id=142

17. Олефір В.О. Інтелектуальний ресурс особистості: досвід структурної діагностики // “Наука і освіта”. – Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – Психологія № 9, 2011/CV . – Одеса, 2011. – С.192-196.  http://esteticamente.ru/portal/Soc_Gum/NiO/2011_9/2_rozd/Olef.htm

18. Олефір В.О., Кузнецов М.А., Павлова А.В.   Коротка версія тесту життєстійкості // // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія, Вип. 45. — Ч. 2. — Харків: ХНПУ, 2013. – С. 158-165. http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/psycho/article/view/1356

19. Кузнєцов М. А., Підбуцька Н. В. Професійне становлення особистості як суб’єкта діяльності: результати теоретичного дослідження / // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2013. – Вип. 25. – С. 75-81. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5166

20. Кузнецов М.А. Специфика эмоциональных переживаний в условиях предэкзаменационного стресса у студентов, стремящихся к успеху и ориентированных на избегание неудачи / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Част. І., С. 280-286. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?

21. Большакова А.М. Інноваційний потенціал та система самосприйняття і самоставлення студентів у професійній сфері // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова. Психологія. 2012. Т. 17. Вип. 8 (20). – С. 347–353. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

22. Большакова А.М. Життєтворчі здібності як особистісний потенціал подолання складних життєвих ситуацій // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Х. : ХНПУ, 2013. – Вип. 45. – Ч. 2.– С. 22–37. http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/psycho/article/view/1356

23. Балушок М.В. Особливості внутрішньоособистісних конфліктів у студентів з різним рівнем життєстійкості // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Х. : ХНПУ, 2012. – Вип. 43.– Ч.2. – С. 23–32.

http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/psycho/article/view/1039

24. Боснюк В.Ф. Взаємодія інтелектуального та емоційного компонентів особистості // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Х. : ХНПУ, 2012. – Вип. 44.–  С. 54-61. http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/psycho/article/view/1194

Перелік статей у збірниках наукових праць, працях конференцій та інших виданнях.

25. Акрітіду Е.О., Бабарикіна І.В. Особливості соціально-психологічної адаптації іноземних студентів до навчання у ВУЗі // II Науково-практична конференція «Бочаровські читання». Сб. Наукових праць. – Харків, 2014. – С.157-161.

26. Большакова А. М. Особистісна реалізованість та ставлення студентів до себе в професійній сфері // Науковий вісник ЛДУВС. Серія психологічна : зб. наук. праць. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 1 – С. 103–113.

27. Большакова А. М. Особистісна реалізованість та готовність до прийняття вікових змін / А. М. Большакова // Пробл. суч педагогічної освіти. сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 36. – Ч. 2. – С. 226–234.

28. Олефир В.А. Интеллектуально-личностный потенциал: структура и измерение // Харьковская школа психологии: наследие и современная наука / Отв. ред. Т.Б. Хомуленко, М.А. Кузнецов. – Харків: Изд-во ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2012. – С.197-207.

29. Олефір В.О., Павлова А.В. Емпіричне дослідження взаємозв’язків інтелектуальних здібностей, когнітивних стилів та академічної успішності студентів // Матеріали науково-практичної конференції «Бочарівські читання» (29 березня 2013 р.). – Харків: ХНУВС, 2013. – С.65-68.

30. Олефір В.О., Кузнецов М.А., Павлова А.В.   Коротка версія тесту життєстійкості // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми емпіричних досліджень у психології» 6-7 грудня 2012 р., Київ. – К.: ОВС, 2012.- С.42-48.

31. Сапєльнікова Т.С. Деякі аспекти дослідження професійної спрямованості  студентів інженерно-педагогічного напрямку // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука» (19-20 жовтня 2012 року). – Харків: ХНПУ, 2012.– С. 215-216.

32. Сапєльнікова Т.С. Дослідження виникнення негативних психічних станів студентів під час учбової діяльності // V Международная научно-практическая конференция «Качество технологий – качество жизни» 8-12 сентября 2012 г. Солнечный берег, Болгария Харьков: УИПА, 2012. – С. 25-27.

33. Сапельнікова Т.С., Білоцерківська Ю.О. Некоторые аспекты профессиографического анализа деятельности операторов атомных энергоблоков запорожской АЭС // II Науково-практична конференція «Бочаровські читання». Сб. Наукових праць. – Харків, 2014. – С. 248-252.

34. Бабарикіна І.В. Дослідження взаємозв’яку атрибутивного стилю та невротичних потреб та схильностей особистості у юнаків // Матеріали науково-практичної конференції «Бочарівські читання» (29 березня 2013 р.). – Харків: ХНУВС, 2013. – С.23-25.

35. Бабарикіна І.В. Оптимістичний атрибутивний стиль школярів як фактор стримування страхів, що виникають в умовах навчальної діяльності // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Х. : ХНПУ, 201. – Вип. 39.– С. 22–37.

 

Перелік монографій, що опубліковані за рішенням наукової (вченої) ради вищого навчального закладу/наукової установи.

36. Олефір В.О., Скляров С.О. Мотиваційно-особистісні фактори професійної успішності рятувальників. – Харків, УІПА, 2011. – 183 с.

37. Боснюк В.Ф., Олефір В.О. Інтелектуальний ресурс у структурі копінг-поведінки рятувальника . – Харків, НУЦЗУ, 2014. – 229 с.

38. Кузнєцов М.А., Грицук О.В. Емоційне вигорання вчителів: основні закономірності динаміки. – Харків, ХНПУ, 2011. – 206 с.

39. Кузнєцов М.А., Бабарикіна І.В. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання. — Х.: ХНПУ, 2012. — 227 с.

40. Большакова А. М.  Психологія особистісної реалізованості суб’єкта життєвого шляху. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 312 с.

41. Сапельникова Т.С. Факторы эффективности оперативной памяти в деятельности эксплуатационного персонала  атомных электрических станций.