Большакова Анастасія Миколаївна

Большакова-Анастісія-Миколаївна-доктор-психол.-наук-професор-199x300

2 3
1 ПІП, посада Большакова Анастасія Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології УІПА, 

Bolshakova Anastasiya Mykolaivna , Doctor of Psychology, Professor of psicology of the UEPA.

2 Освіта, кваліфікація Рік: 2000. Cтупінь: Кандидат. Спеціальність: Психологічні науки. 19.00.09 – Психологія діяльності в особливих умовах Місто: Харків. Установа: Харківський військовий університет 

Рік: 2011. Cтупінь: Доктор. Спеціальність: Психологічні науки. 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія Місто: Запоріжжя. Установа: Класичний приватний університет (Запоріжжя)

 

3 Вчений ступінь Доктор  психологічних наук, дисертація на тему: “Особистісна реалізованість людини в онтогенезі”. 
4 Вчене звання Професор
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації
6 Сфери наукових інтересів Психологія особистості
7 Викладає курси Перелік дисциплін:1.Психодіагностика

2.Диференційна психологія

 

8 Посилання на профілі Профилі:https://scholar.google.com.ua/citations?user=IJgDTocAAAAJ&hl=uk
9 Найбільш вагомі публікації 1. Життєтворчі здібності як особистісний потенціал подолання складних життєвих ситуацій / А. М. Большакова // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. [Сер.] Психологія : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — Харків, 2013. — Вип. 45, ч. 2. — C. 5–14. — Бібліогр.: 4 назви. 

2.   Задоволеність якістю життя та особливості ставлення до оточуючих у майбутніх правоохоронців / Большакова Анастасія Миколаївна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, Крим. гуманіт. ун-т (м. Ялта). — Ялта, 2013. — Вип. 38, ч. 1. — C. 101–108. — Бібліогр.: 3 назви.

 

3.   Інноваційна готовність та часові перспективи в юнацькому віці / Большакова Анастасія Миколаївна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки АР Крим, Крим. гуманіт. ун-т (м. Ялта). — Ялта, 2013. — Вип. 40, ч. 1. — C. 48–53. — Бібліогр.: 4 назви.

 

4.   Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та часові перспективи осіб юнацького віку / А. М. Большакова // Наука і освіта. — 2013. — № 1/2. — C. 17–21. — Бібліогр.: 3 назви.

 

5.   Психологічне благополуччя та особливості ставлення до оточуючих у курсантів ВНЗ МВС України / Анастасія Большакова // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. — 2013. — № 2. — C. 206–210. — Бібліогр.: 3 назви.

 

6.   Смысложизненные ориентации и психологическая готовность к принятию возрастных изменений [Электронный ресурс] / А. Н. Большакова // Психологические проблемы смысла жизни и акме : электрон. сб. материалов XVIII симп. — М., 2013. — C. 232–236. — Режим доступа: www.pirao.ru/images/izdanie/files/18simp/XVIII.pdf. — Дата обращения: 16.01.2014. — Загл. с экрана.

 

7.   Сприйняття студентами успішності свого професійного становлення та особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій / А. М. Большакова // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 трав. 2013 р. — Харків, 2013. — C. 47–52.

 

8.   Суб’єктивна успішність професійного становлення як особистісний корелят психологічного благополуччя студентів / А. М. Большакова // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 жовт. 2013 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. — Харків, 2013. — C. 230–232.

 

10 Участь у наукових проектах
11 Рівень володінняін. мовою (мовами)
12 Адміністративна робота

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *