Колчигіна Анна Валеріївна

Колчигіна фото

1 2 3
1 ПІП, посада Колчигіна Анна Валеріївна, доцент кафедри практичної психології УІПА.

Anna Kolchyhina,  Associate Professor of the Department of Practical Psychology of the UEPA.

2 Освіта, кваліфікація Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2007 р., спеціальність «Психологія», кваліфікація  психолога, викладача вищого навчального закладу.
3 Вчений ступінь Кандидат психологічних наук, дисертація на тему: «Копінг – поведінка студентів з різним ступенем мотивації досягнення в ситуаціях оцінювання (на прикладі іспиту)».
4 Вчене звання Доцент
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації Перелік сертифікатів (дипломів)Підвищення кваліфікації (стажування) в Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach  of the course «Innovative technologies in education» (м. Катовіце, Республіка Польща).Номер сертифікату: certyfikatu #18/04/2018
6 Сфери наукових інтересів Вікова та педагогічна психологія, Психологія мотивації, Методика викладання психології, Психологічне консультування, Соціально-психологічний тренінг
7 Викладає курси Перелік дисциплін:1. Основи соціально-психологічного тренінгу

2. Сучасні технології в практичній психології консультування

3. Психологія розвитку

4. Методологічні основи психології

5. Інноваційні технології у викладанні психології в системі вищої професійної освіти

8 Посилання на профілі Профилі:

1 .Google Академия:   https://scholar.google.com.ua/citations?user=-cskdmQAAAAJ&hl=ru

2. ORCID:  http://orcid.org/0000-0001-5354-9791

3. ResearchGate  https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kolchyhina

 

9 Найбільш вагомі публікації Перелік публікацій.1.   Колчигіна А. В. Мотивація досягнення успіху / А. В. Колчигіна // Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 4/2019 — 2019. — Вип. 1.— С. 58—62.

2.  Колчигіна А. В. Професійні настанови старшокласників: статево-рольові особливості / А.В. Колчигіна, А.К. Павлій // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2019. — Вип. 2. — С. 46—50.

3.  Колчигіна А. В. Специфіка навчальної мотивації студентів / А.В. Колчигіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2018. — Вип. 1. — Т. 2. — С. 46—50.

4.  Кузнєцов М.А., Колчигіна А.В. Подолання хвилювання на іспиті: Копінг-поведінка студентів під час перевірки знань. – Х.: Видавництво «Діса Плюс», 2017. – 206 с.

5.   Нікітіна О.П., Білоцерківська Ю.О., Колчигіна А.В., Дацун Г.О. Особливості емоційно-вольової сфери фахівців інклюзивного навчання / зб. наукових праць / Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови / за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвой. – К.: ТОВ «Наша друкарня», 2017. – Вип. 13. – С. 407 – 419.

6.   Колчигіна А. В. Роль мотивації досягнення в контексті навчального стресу / А. В. Колчигіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2016. — Вип. 6. — Т. 2. — С. 23—28.

7.   Колчигіна А. В. Ціннісна перевага мотивів успіху студентів-психологів з різним ступенем потреби в досягненні / А. В. Колчигіна // Науковий огляд. — 2016. — № 10 (31). — С. 126—134.

8.   Колчигіна А. В. Прояв різних профілей копінг-стратегій в емоційних станах студентів в ситуаціях оцінювання знань / А. В. Колчигіна // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2015. — Вип. 51. — С. 91—99.

9.   Колчигіна А. В. Психологічні можливості цілеспрямованого формування конструктивних форм опановуючої з екзаменаційним стресом поведінки у студентів / А. В. Колчигіна // Науковий огляд. — 2015. — № 10 (20). — С. 130—137.

10.          Колчигіна А. В. Теоретичний аналіз досвіду наукового осмислення природи копінг-поведінки / А. В. Колчигіна // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 43. — Ч. 2. — С. 148—155.

 

10 Участь у наукових проектах Участь в НДР. Тема: «Соціально-психологічні детермінанти мотивації успішності професійної діяльності студентів та викладачів УІПА» (№ ФН-18-1);
11 Рівень володінняін. мовою (мовами) Сертифікат В2 з англійської мови № 61001/26.06.2019
12 Адміністративна робота Заступник декана з наукової роботи факультету міжнародних освітніх програм УІПАЗаступник завідувача кафедри практичної психології УІПА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *