Карапетрова Олена Володимирівна

Karapetrova

1 ПІП, посада Карапетрова Олена Володимирівна, доцент кафедри практичної психології УІПА.

Olena Karapetrova, ossociate Professor of the Department of Practical Psychology of UEPA.

2 Освіта, кваліфікація Бердянський державний педагогічний університет, 2003 р., спеціальність « Дошкільне виховання », кваліфікація спеціаліста, вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог в закладах освіти
3 Вчений ступінь Кандидат психологічних наук, дисертація на тему: «Особливості соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку у колективі художньої самодіяльності».
4 Вчене звання Доцент
5 Сертифікати, підвищення кваліфікації Свідотство про підвищення кваліфікації: Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, категорія: «Викладачі університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни» з 22.11.2018 – 25.12.2018 року. Свідоцтво№ 3520/18.від. 25.12.2018.
6 Сфери наукових інтересів розвиток та самореалізація особистості у, розвиток емоційного інтелекту.
7 Викладає курси 1. Експериментальна психологія

2. Методика викладання психології

8 Посилання на профілі 1 .Google Академия: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Apj4ZCkAAAAJ

h-индекс: 1

2. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9751-6788

3. Publons http://www.researcherid.com/rid/D-7950-2019

9 Найбільш вагомі публікації 1. Карапетрова О.В. Диференціальна психологія : навчально-методичний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2014. – 216 с.

2. Карапетрова О.В. Методологічні та теоретичні проблеми психології: навчально-методичний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2015. – 176 с.

3. Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, О.В. Карапетрова, О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 280 с.

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 181-192, 203-214.

5. Карапетрова О.В. Соціальна психологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Бердянськ: БДПУ, 2019 – 199 с.

6. Карапетрова О.В. Психолого-педагогічні особливості роботи позашкільних закладів – запорука розвитку особистості. Збірник наукових праць Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України – Київ,2013. – Том. ІІ. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7.– Частина 1.– Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014р., – С. 374 – 380.

7. Карапетрова О.В. Засоби невербальної комунікації вчителя як чинник ефективності навчальної діяльності. Збірник наукових праць Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України. – Т. VI. Психологія Обдарованості. – Випуск 9.– Житомір: Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2014. – С. 158 – 167.

8. Карапетрова О.В Психолого-педагогічні особливості роботи позашкільних закладів – запорука розвитку особистості Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології Г.С. Костюка –Т. ІІ. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7.– Ч. 1. – Київ -Ніжин : ПП Лисенко М .М., 2014. С. 374–380.

9.  Карапетрова О.В. Формування духовних цінностей в сім’ї Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інститут психології імені Г.С. Костюка. – Том IV. Психологія дошкільника. – Випуск 11. – Харків : КЦ ФОП Іванова М.А., 2015 –С. 78–89.

10. Карапетрова О.В Психологічні особливості взаємодії керівник– дитина у колективі позашкільних закладів освіти. Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» № 3/2019 Класичний приватний університет  – Запоріжжя., 2019 с 133-138

10 Участь у наукових проектах
11 Рівень володінняіня мовою (мовами)
12 Адміністративна робота