Історія кафедри

Історія виникнення кафедри практичної психології бере свій початок у лютому 1989 року. Перші два роки кафедра мала назву психології і педагогіки, у 1991 р. була перейменована у кафедру психології, філософії та освітніх технологій. Сучасного вигляду кафедра набула у 2013 році, коли стала називатися кафедрою практичної психології.

1

Керівником кафедри протягом 1989-2012 рр. була  професор Світлана Петрівна Бочарова, доктор психологічних наук, академік Балтійської педагогічної академії. Колом її наукових інтересів були проблеми загальної, педагогічної, соціальної і інженерної психології. Результати досліджень, проведених С.П. Бочаровою, відображені в публікаціях, у тому числі в монографіях і підручниках. У цій же науковій  області за часів роботи Світлани Петрівни проводили дослідження аспіранти і співробітники кафедри – 12 з них захистили кандидатські дисертації (С.Г. Кисіль, С.М. Кучеренко, В.В. Плохіх, Т.С Сапєльнікова, Е.О. Авраменко, В.А. Логінов, А.К. Польшин, В.І. Блінов, І.А.  Відєнєєв, О.В. Землянська, І.О. Філенко, А.А. Авєршін).

Кафедра брала активну участь в діяльності спеціалізованої ради із захисту дисертацій (спеціальність 19.00.03 – “Психологія праці, інженерна психологія”). Членами ради були проф. С.П. Бочарова, доц. В.В. Плохіх (вчений  секретар), доц. І.А. Відєнєєв, доц. С.Г. Кисіль – вони виконували функції наукових керівників, опонентів, рецензентів.

Вчені кафедри психології проводили держбюджетні наукові дослідження по темі “Формування психологічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей”.

Спільно з Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН  України виконувалися  госпдоговірні роботи по темі “Психолого-педагогічні основи професійної підготовки інженерів-педагогів”: по проблемам оперативної пам’яті операторів аеродинамічних систем (рук. доц. В.В. Плохіх); з проблем діяльності операторів транспортних систем в екстремальних умовах (кер. доц. С.М. Кучеренко).

2

Склад кафедри (2006 р.)

 Перший ряд (зліва направо): Іванченко О. С., Галкіна Г. В., Бочарова С. П., Сапєльникова Т. С., Білоцерківська Ю. О.

Другий ряд: Кучеренко С. М., Філенко І. О., Заник Ю. Б., Кисіль С. Г.

 

 3  4  5

Неботов

Валерий

Александровичич

Плохих

Виктор

Владимирович

Бочарова

Светлана Петровна

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  7

Польшин

Алекснадр

Константинович

Логвинов

Владислав

Алексеевич

 

 

 

 

 

 

 

З 2012 р. кафедру практичної психології очолює Соколова Ірина Михайлівна – доктор психологічних наук за спеціальністю 19.00.02 – психофізіологія, професор кафедри практичної психології УІПА, а також кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ХНМУ. Має дві монографії, 4 патенти на винахід, більше 80 статей. Є керівником НДР за темою «Соціально-психологічні основи Попередження дезадаптації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі навчання». Сфера наукових інтересів: питання психофізіології людини і клінічної психології, психотерапія та психокорекція, неврози.

У 2010 р. було відкрито спеціальність «Практична психологія», яка є унікальною серед психологічних спеціальностей вузів Харкова.

Студенти вивчають більше ніж 50 спеціалізованих дисциплін, спрямованих на отримання глибоких теоретичних та практичних знань у галузі психології.

При кафедрі доц..Т.С. Сапєльніковою була організована психологічна служба для студентів і співробітників Зараз психологічна служба існує як окремий підрозділ, у якому працюють практичні психологи.

Психологічна служба на даний момент вивчає питання адаптації іноземних та вітчизняних студентів до навколишнього середовища, допомагає в підвищенні рівня адаптації іноземних студентів до українського соціокультурного і освітнього простору. Щодо цього практичними психологами проводяться опитувальники, методики, направлені на виявлення дезадаптації студентів.

Окремо був розроблений опитувальник практичним психологам Васильєвою О.В.  та співробітником кафедри канд.. псих.наук, доцентом Нікітіною О.П., направлений на вивчення потреби у функціонуванні психологічної служби ВНЗ УІПА очима іноземних громадян.

Окрім вивчення адаптації іноземних та вітчизняних студентів психологічною службою проводяться вивчення ціннісних орієнтацій, якостей, та загально психологічних якостей вітчизняних та іноземних студентів. Після отриманих психодіагностичних даних проводяться тренінгові заняття.

Новою для академії на початку 2012 року була розпочата робота гендерного центру, на базі кафедри педагогіки вищої школи.

Психологічна служба разом із гендерним центром розробляє анкети для вивчення рівня знань з гендерної рівності та проведення тренінгу по інформованості студентів відносно цієї тематики.

Нині кафедра представлена в наступному складі: зав. кафедри доктор псих.наук., професор І.М. Соколова; канд. псих. наук, доц.  Т.С. Сапєльнікова;  канд. псих. наук, доц. В.О. Олефір; канд..псих. наук, доц.  О.П. Нікітіна; канд. псих. наук, доц. О.М. Толкачова; канд. псих. наук, доц. І.В. Бабарикіна; канд. псих. наук Е.О. Акрітіду; канд. псих. наук. Ю.О. Білоцерківська; старший викладач О.С. Іванченко.

НАУКОВА ШКОЛА ДОКТОРА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА БОЧАРОВОЇ СВІТЛАНИ ПЕТРІВНИ.

Загальна характеристика наукової школи «Проблеми психології пам’яті» була заснована  доктором психологічних наук, професором Бочаровою Світланою Петрівною в 1977 році. Саме в цьому році Бочарова С.П. за­хистила в Ленінградському університетському університеті докторську дисертацію на тему «Пам’ять як процес переробки інформації».

Основними напрямами наукових досліджень, які проводили в рамках наукової школи «проблеми психології памя’ті», були:

–                  вивчення закономірностей пізнавальних процесів особистості (пам’яті, мис­лення);

–                  вивчення закономірностей переробки інформації в системах «людина-тех­ніка»;

–                  вивчення психолого-педагогічних умові закономірностей оптимізації профе­сійної підготовки інженерів-педагогів.

Виконувалися наукові роботи, пов’язані з розробкою нових психодіагностичних комплексних методів психологічного супроводу діяльності спеціалістів різних ор­ганізацій та підприємств; проводяться соціально-психологічні дослідження щодо оптимізації психологічного клімату в трудових колективах; удосконалюються іс­нуючи  методи профорієнтації та професійного відбору на підприємствах різних галузей народного господарства, навчання в професійних навчальних закладах.

Важливим напрямом наукової школи були дослідження соціально-психологічних та психологічних умов надійності та ефективності діяльності персоналу промислових підприємств, визначення принципів формування  продуктивних та високоорганізо­ваних колективів на підприємствах та організаціях.

Вивчалися психологічні засади підготовки  персоналу педагогічних  та  профе­сійно-технічних  навчальних закладів до успішної навчальної та виховної діяльно­сті; розроблялися методи визначення груп  молоді з девіантними формами пове­дінки серед учнів професійно-технічних закладів;  виявлялися соціально-психоло­гічні та психологічні чинники соціальної дезадаптації підлітків і осіб юнацького віку;  визналися оптимальні методи, форми і зміст психокорекційної та психо­лого-профілактичної роботи з молоддю, що відноситься до групи ризику.

Школа С.П. Бочарової включає понад 100 її учнів, які працюють у вищих навчаль­них закладах і науково-дослідних інститутах України. В їх числі аспіранти і спів­робітники кафедри практичної психології УІПА.

У традиціях наукової  школи С.П. Бочарової працювала спеціалізована вчена рада по захисту дисертації К64.108.03 (спеціальність 19.00.03 – «Психологія праці; інженерна психологія»). Членами ради були проф. С.П. Бочарова  (голова ради), проф.. М.А. Кузнєцов, проф. О.Г. Солодухова, проф. Е.В. Землянська, доц. І.О. Філенко, доц. І.О. Віденеєв, доц. С.М. Кучеренко, доц. Т.С. Сапєльнікова, доц. І.М. Соко­лова. Вони виконували функції наукових керівників, опонентів, рецензентів. До складу цієї спеціалізованої вченої ради також  входили учені, які здійснювали експертизу дисертацій на високому рівні. З моменту свого  створення в 2001 році в раді було захищено двадцять дисертацій на отримання вченого ступеня кан­дидата психологічних наук, в том числі іноземними громадянами.

Науковий доробок професора С.П. Бочарова

С.П. Бочарова виконала та захистила кандидатську дисертацію на тему «Досвід ви­вчення типологічних особливостей молодших школярів в умовах навчальної ро­боти і в процесі ігри» та докторську дисертацію на тему «Пам’ять як процес пере­робки інформації», яка стала  теоретичною базою для створення нової  школи.

С.П. Бочарова є автором  понад  200 наукових  та науково-методичних робіт, серед  яких 6 монографій по  спеціальних проблемах професійної педагогіки і методики  навчання, 5 фундаментальних підручників, 2 навчальних  посібника.

Під її керівництвом захищено п’ять докторських та 40  кандидатських дисертацій. Нею підготовлено понад 50 аспірантів та по шукачів.

Вона була керівником або спів керівником 16 завершених науково-дослідних робіт, в тому числі господоговірних і прикладних,  виконаних за рахунок держбюджету, та є на сьогодні керівником ще діючим науково-дослідних  робіт.

[lang_ru]

История возникновения кафедры практической психологии берет свое начало в феврале 1989 года. Первые два года кафедра имела название психологии и педагогики, в 1991 г. была переименована в кафедру психологии, философии и образовательных технологий. Современного вида кафедра приобрела в 2013 году, когда стала называться кафедрой практической психологии.

1

Руководителем кафедры в течение 1989-2012 гг. была профессор Светлана Петровна Бочарова, доктор психологических наук, академик Балтийской педагогической академии. Кругом ее научных интересов были проблемы общей, педагогической, социальной и инженерной психологии. Результаты исследований, проведенных С.П. Бочаровою, отражены в публикациях, в том числе в монографиях и учебниках. В этой же научной области за время работы Светланы Петровны проводили исследования аспиранты и сотрудники кафедры – 12 из них защитили кандидатские диссертации (С.Г. Кисель, С.М. Кучеренко, В.В. Плохих, Т.С Сапєльнікова, Е.А. Авраменко, В.А. Логинов, А.К. Польшин, В.И. Блинов, И.А. Відєнєєв, А.В. Землянская, И.А. Филенко, А.А. Авєршін).

Кафедра принимала активное участие в деятельности специализированного совета по защите диссертаций (специальность 19.00.03 – “Психология труда, инженерная психология”). Членами совета были проф. С.П. Бочарова, доц. В.В. Плохих (ученый секретарь), доц. И.А. Ведєнеев, доц. С.Г. Кисель – они выполняли функции научных руководителей, оппонентов, рецензентов.

Ученые кафедры психологии проводили госбюджетные научные исследования по теме “Формирование психологической культуры студентов инженерно-педагогических специальностей”.

Совместно с Институтом педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины выполнялись хоздоговорные работы по теме “Психолого-педагогические основы профессиональной подготовки инженеров-педагогов”: по проблемам оперативной памяти операторов аэродинамических систем (рук. доц. В.В. Плохих); по проблемам деятельности операторов транспортных систем в экстремальных условиях (рук. доц. С.М. Кучеренко).

2

Состав кафедры (2006 г.)

Первый ряд (слева направо): Иванченко А. С., Галкина Г. В., Бочарова С. П., Сапєльникова Т. С., Белоцерковская Ю. А.

Второй ряд: Кучеренко С. М., Филенко И. А., Заник Ю. Б., Кисель С. Г.

3  4    5

 

 

 

 

 

 

 

6   7

С 2012 г. кафедра практической психологии возглавляет Соколова Ирина Михайловна – доктор психологических наук по специальности 19.00.02 – психофизиология, профессор кафедры практической психологии УИПА, а также кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ХНМУ. Имеет две монографии, 4 патента на изобретение, более 80 статей. Является руководителем НИР по теме «Социально-психологические основы Предупреждения дезадаптации студентов инженерно-педагогических специальностей в процессе обучения». Сфера научных интересов: вопросы психофизиологии человека и клинической психологии, психотерапия и психокоррекция, неврозы.

В 2010 г. была открыта специальность «Практическая психология», которая является уникальной среди психологических специальностей вузов Харькова.

Студенты изучают более чем 50 специализированных дисциплин, направленных на получение глубоких теоретических и практических знаний в области психологии.

При кафедре доц. Т.С. Сапельниковой была организована психологическая служба для студентов и сотрудников Сейчас психологическая служба существует как отдельное подразделение, в котором работают практические психологи.

Психологическая служба на данный момент изучает вопрос адаптации иностранных и отечественных студентов к окружающей среде, помогает в повышении уровня адаптации иностранных студентов к украинского социокультурного и образовательного пространства. Относительно этого практическими психологами проводятся опросники, методики, направленные на выявление дезадаптации студентов.

Отдельно был разработан опросник практическим психологам Васильевой О.В. и сотрудником кафедры канд.. псих.наук, доцентом Никитиной О.П., направлен на изучение потребности в функционировании психологической службы ВУЗА УИПА глазами иностранных граждан.

Кроме изучения адаптации иностранных и отечественных студентов психологической службой проводятся изучение ценностных ориентаций, качеств, и обще психологических качеств отечественных и иностранных студентов. После полученных психодиагностических данных проводятся тренинговые занятия.

Новой для академии в начале 2012 года была начата работа гендерного центра, на базе кафедры педагогики высшей школы.

Психологическая служба совместно с гендерным центром разрабатывает анкеты для изучения уровня знаний по гендерному равенству и проведение тренинга по информированности студентов относительно этой тематики.

В настоящее время кафедра представлена в следующем составе: зав. кафедрой доктор псих.наук., профессор И.М. Соколова; канд. псих. наук, доц. Т.С. Сапєльникова; канд. псих. наук, доц. В.А. Олефир; канд..псих. наук, доц. О.П. Никитина; канд. псих. наук, доц. О.Н. Толкачева; канд. псих. наук, доц. И.В. Бабарыкина; канд. псих. наук Э.О. Акритиду; канд. псих. наук. Ю.А. Белоцерковская; старший преподаватель О.С. Иванченко.

НАУЧНАЯ ШКОЛА ДОКТОРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА БОЧАРОВОЙ СВЕТЛАНЫ ПЕТРОВНЫ.

Общая характеристика научной школы «Проблемы психологии памяти» была основана доктором психологических наук, профессором Бочаровою Светланой Петровной в 1977 году. Именно в этом году Бочарова С.П. защитила в Ленинградском университете университете докторскую диссертацию на тему «Память как процесс переработки информации».

Основными направлениями научных исследований, которые проводились в рамках научной школы «проблемы психологии памяти», были:

– изучение закономерностей познавательных процессов личности (памяти, мышления);

– изучение закономерностей переработки информации в системах «человек-техника»;

– изучение психолого-педагогических условии закономерностей оптимизации профессиональной подготовки инженеров-педагогов.

Выполнялись научные работы, связанные с разработкой новых комплексных психодиагностических методов психологического сопровождения деятельности специалистов различных организаций и предприятий; проводятся социально-психологические исследования по оптимизации психологического климата в трудовых коллективах; совершенствуются существующие методы профориентации и профессионального отбора на предприятиях различных отраслей народного хозяйства, обучение в профессиональных учебных заведениях.

Важным направлением научной школы были исследования социально-психологических и психологических условий надежности и эффективности деятельности персонала промышленных предприятий, определению принципов формирования продуктивных и высокоорганизованных коллективов на предприятиях и организациях.

Изучались психологические основы подготовки персонала педагогических и профессионально-технических учебных заведений к успешной учебной и воспитательной деятельности; разрабатывались методы определения групп молодежи с девиантными формами поведения среди учащихся профессионально-технических заведений; оказывались социально-психологические и психологические факторы социальной дезадаптации подростков и лиц юношеского возраста; признаются оптимальные методы, формы и содержание психокоррекционной и психолого-профилактической работы с молодежью, относящейся к группе риска.

Школа С.П. Бочаровой включает более 100 ее учеников, которые работают в высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах Украины. В их числе аспиранты и сотрудники кафедры практической психологии УИПА.

В традициях научной школы С.П. Бочаровой работала специализированный ученый совет по защите диссертации К64.108.03 (специальность 19.00.03 – «Психология труда; инженерная психология»). Членами совета были проф. С.П. Бочарова (председатель совета), проф. М.А. Кузнецов, проф. О.Г. Солодухова, проф. Е.В. Землянская, доц. И.А. Филенко, доц. И.А. Веденеев, доц. С.М. Кучеренко, доц. Т.С. Сапельникова, доц. И.М. Соколова. Они выполняли функции научных руководителей, оппонентов, рецензентов. В состав этой специализированной ученого совета также входили ученые, которые осуществляли экспертизу диссертаций на высоком уровне. С момента своего создания в 2001 году в совете было защищено двадцать диссертаций на получение ученой степени кандидата психологических наук, в том числе иностранными гражданами.

Научное наследие профессора С.П. Бочаровой

С.П. Бочарова выполнила и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Опыт изучения типологических особенностей младших школьников в условиях учебной работы и в процессе игры» и докторскую диссертацию на тему «Память как процесс переработки информации», которая стала теоретической базой для создания новой школы.

С.П. Бочарова является автором более 200 научных и научно-методических работ, среди которых 6 монографий по специальным проблемам профессиональной педагогики и методики обучения, 5 фундаментальных учебников, 2 учебных пособия.

Под ее руководством защищено пять докторских и 40 кандидатских диссертаций. Ею подготовлено более 50 аспирантов и соискателей.

Она была руководителем или пение руководителем 16 завершенных научно-исследовательских работ, в том числе госдоговорных и прикладных, выполненных за счет госбюджета.